Privacy Policy

De privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Vernon Amsterdam in aanraking komen, vinden we belangrijk en nemen we zeer serieus. Om die reden worden de door ons verkregen persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Natuurlijk houden we ons daarbij aan de privacywetgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hieronder informeren we jou over ons privacybeleid. We leggen je graag uit wat wij precies met de verkregen persoonsgegevens doen en waarom. Daarnaast willen we je graag informeren over wat je van ons mag verwachten en welke rechten jij hebt.  

Als je vragen hebt of meer informatie wilt, neemt dan contact met ons op. Dit kan via info@vernonamsterdam.com

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing? 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en opslaan van onze klanten en andere gebruikers van onze website.

Wie is Vernon Amsterdam? 

Vernon Amsterdam levert kleding aan consumenten. Vernon Amsterdam is een handelsnaam van Vernon Amsterdam B.V. gevestigd aan Keizersgracht 241, 1016 EA  Amsterdam met KVK nummer 83237208.

 

Welke gegevens en informatie verwerkt Vernon Amsterdam? 

Wij verzamelen persoonsgegevens van jou en de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die je gebruikt wanneer je: 

 • van onze diensten gebruik maakt, 

 • een account bij ons aanmaakt, 

 • onze website bezoekt,

 • een aankoop doet op onze site 

 • gegevens op een webformulier invult, 

 • gegevens van je account bijwerkt of toevoegt of op een andere manier met ons communiceert,

 • deze zelf aan ons hebt doorgegeven. 

 

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens ?

Webaccount

Wij verwerken jouw persoonsgegevens indien je een webaccount aanmaakt. Met het aanmaken van een webaccount sla je je bestelgegevens op. Jouw wachtwoord kunnen we niet zien. Deze kan je zelf wijzigen. 

 

Onze dienstverlening

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt bij het kopen van producten uit onze webshop. De gegevens worden gebruikt voor onze dienstverlening, het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten, communicatie, advisering en het afhandelen van betalingen. 

Hiervoor verwerken we je e-mailadres, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en ook andere gegevens die je genereert of die verbonden zijn aan je membership (zoals aankoopgeschiedenis, account status, of eventuele referrals) en je financiële gegevens (zoals nummers van creditcards of bankrekeningen) die verband houden met je aankoop en de daarbij behorende correspondentie. 

 

Social media buttons

Op onze site zijn knoppen (social plug-in) opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op de sociale (media)netwerken of websites van derden, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden actief indien je daarop klikt. Vernon Amsterdam houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Misbruik en fraude

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we je account blokkeren of verwijderen. We gaan ervan uit dat we die niet hoeven te gebruiken maar bij misbruik van onze dienstverlening, fraude of herhaaldelijk niet (op tijd) betalen kunnen we dit wel doen. In dit geval slaan we je basis persoonsgegevens op om het opnieuw aanmaken van een account in de toekomst te voorkomen. Indien noodzakelijk kunnen we jouw persoonsgegevens aan de overheid doorgeven. 

 

Op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens 

Vernon Amsterdam baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

 • Uitvoering geven aan de overeenkomst: In het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

 • Wettelijke verplichting: Het verwerken van gegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. 

 • Gerechtvaardigd belang: Het verzamelen en gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens is nodig om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Denk aan commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van producten of diensten die voor jou interessant kunnen zijn of in verband met marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren. 

Toestemming: Vernon Amsterdam kan persoonsgegevens op grond van toestemming verwerken. Het staat je altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst of dienstverlening.

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van jou (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met verkregen persoonsgegevens zullen blijven omgaan.


Verwerking binnen de EU

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in Nederland. 

 

Direct marketing

Vernon Amsterdam zal jouw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing voor andere dienstverlening en producten die naar ons oordeel voor jou interessant zouden kunnen zijn. Wij zullen je wel telkens de mogelijkheid bieden om aan te geven dat jouw gegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt. Wanneer Vernon Amsterdam je per email benadert voor marketing doeleinden zullen wij vooraf jouw toestemming daarvoor nodig hebben.

 

Cookies

Als je onze website bezoekt worden cookies op jouw apparaat geplaatst voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken jouw surfgedrag. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. Zie ons cookiebeleid waarin we uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.

 

Bewaartermijnen

Vernon Amsterdam bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

 

Gegevens inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jezelf of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@Vernon Amsterdam. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wanneer je klachten hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan horen wij dat natuurlijk graag. We verzoeken je in dat geval met ons contact op te nemen. We zullen dan samen naar een oplossing kijken. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

 

Welke gegevens verstrekken wij aan derden

We geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening, in verband met een gerechtvaardigd belang of als wij dat wettelijk verplicht zijn . Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan maar niet uitputtend:

 • Betaaldiensten voor de organisatie van automatische incasso-, credit card- en Ideal betalingen en voor controle van de betaalgegevens; 

 • Transporteurs c.q. koeriersdiensten;

 • Overheidsinstanties en/of toezichthouders, waar nodig voor Vernon Amsterdam om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf;

 • Marketing- en communicatiebureaus voor marketing en communicatiewerkzaamheden;

 • Onderzoeks- en expertisebureaus in het geval van benodigde rapportages of second opinion.


Met de derde partij die namens en in opdracht van Vernon Amsterdam jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

 

Hoe beveiligen wij deze gegevens

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, verlies, ongeautoriseerde toegang tot, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens te beperken en tegen te gaan. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot jouw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

We treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;

 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegang- en camerabeveiliging in ons kantoorpand;

 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;

 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;

 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;

 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

 

Wij werken zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan svp contact met ons op via info@vernonamsterdam.com.

 

Communicatietools

Wij kunnen berichten automatisch scannen en controleren op spam, virussen, phishing en andere kwaadwillige activiteiten, illegale of verboden content of inbreuken op onze Gebruikersovereenkomst, dit privacy statement of andere beleidsdocumenten.

 

Privacy van kinderen

Onze website is voor een algemeen publiek en is niet bestemd voor kinderen. We zullen er dan ook alles aan proberen te doen om persoonsgegevens van gebruikers die volgens de betreffende nationale wetgeving kinderen zijn niet te verwerken.

 

Aanpassingen aan het privacybeleid

Vernon Amsterdam heeft het recht de inhoud van dit Privacybeleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacybeleid worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (www.vernonamsterdam.com).

 

Laatste versie van dit privacybeleid is 20 september 2021